Skup Aut
Chcesz szybko sprzedać auto. Skup aut proponuje skup każdego auta za gotówkę natychmiast. Sprawdź na naszej stronie ile skup samochodów zapłaci za Twoje auto.

Okresowy przegląd pojazdu oraz konieczność dokonywania napraw w samochodzie co pewien czas jest dobrze znany wszystkim posiadaczom czterech kółek, naturalne bowiem jest, że na skutek eksploatacji i wraz z upływem lat, każdy samochód wymaga mniejszych lub większych czynności naprawczych. Niestety zdarza się, że odbierając samochód po dokonanej naprawie okazuje się, że pojazd jest uszkodzony, a uszkodzenia te ewidentnie powstały w warsztacie samochodowym, gdyż samochód został np. źle zabezpieczony na podnośniku i z niego spadł lub pojazd został zarysowany przez nieostrożnego pracownika. Oczywiście zdarzyć się również może, iż samochód będący w warsztacie zostanie uszkodzony wskutek działania siły wyższej, a więc np. poprzez opady gradu czy złamanie drzewa na skutek silnej wichury, niezależnie jednakże od tego jak do uszkodzeń dojdzie, zawsze przy odbiorze takiego pojazdu powstaje problem, gdyż z reguły warsztat nie chce przyjąć odpowiedzialności za żadne uszkodzenia.

 

 

Rozważania na temat zakresu odpowiedzialności warsztatu za uszkodzenia powstałe w pojeździe w czasie jego naprawy, zacząć należy od ustalenia jaką umowę zawiera właściciel pojazdu z warsztatem w momencie pozostawienia samochodu i zlecenia dokonania odpowiednich napraw, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla przypisania owej odpowiedzialności. W doktrynie w tym zakresie funkcjonują bowiem dwa poglądy, które choć w pewien sposób tożsame, zupełnie odmiennie kształtują ponoszenie odpowiedzialności przez warsztat za uszkodzenia na pojeździe. Według pierwszej tezy, oddając samochód do warsztatu do naprawy, zostaje zawarta typowa umowa o dzieło.

 

Przypomnijmy, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, a więc w kontekście tej definicji zlecenie naprawy pojazdu bez wątpienia jest umową o dzieło. Jeśli jednak przyjmiemy, iż w tym przypadku mamy do czynienia tylko i wyłączenie z umową o dzieło to należy pamiętać o treści art. 641 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył, co w praktyce oznaczałoby, iż za uszkodzenia pojazdu powstałe w warsztacie odpowiedzialność ponosi właściciel samochodu, gdyż to on dostarczył materiał bez którego dzieło, czyli naprawa, nie mogłoby zostać wykonane. Wskazane podejście niekorzystnie kształtuje więc pozycję każdego właściciela pojazdu, gdyż klient nigdy nie miałby pewności w jakim stanie samochód odbierze, a warsztat byłby praktycznie bezkarny i nigdy nie ponosiłby odpowiedzialności za uszkodzenia w pojeździe, nawet te powstałe z winy pracowników warsztatu i ich niedbalstwa.

 

Przeciwko wskazanemu powyżej pojmowaniu umowy o oddanie samochodu do naprawy, wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 25 listopada 2004 r., sygn. akt: V CK 235/04, wskazał iż „umowa o oddaniu samochodu do naprawy jest umową mieszaną, do której stosować należy przepisy umowy o dzieło i umowy przechowania”, czym ukształtowany został drugi pogląd w zakresie umowy o naprawę pojazdu. W przytoczonym wyroku czytamy ponadto, iż „samochód oddany do naprawy to nie materiał potrzebny do wykonania działa lecz rzecz, bez której dzieło nie może być wykonane. Zazwyczaj wykonywane dzieło dotyczy tylko określonej części tej rzeczy i przyjmujący zamówienie nie może traktować całego samochodu jako materiału potrzebnego do wykonania dzieła. Samochód oddany do naprawy jako całość, nie jest więc materiałem w rozumieniu art. 641 k.c., lecz jest przedmiotem przechowania”.

 

Wskazany pogląd, iż oddanie samochodu do warsztatu w celu naprawy stanowi umowę mieszaną, a nie typową umowę o dzieło, powoduje, że w takim przypadku zupełnie odmiennie kształtuje się odpowiedzialność warsztatu za powstałe w pojeździe uszkodzenia, gdyż w tym zakresie zastosowanie znajdą przepisy kształtujące odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika na podstawie których dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Oddając samochód do naprawy, i tym samym na przechowanie, dłużnik jest zobowiązany działać z należytą starannością w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W takim więc przypadku, gdy uszkodzenia pojazdu powstały na skutek nieostrożności pracowników warsztatu lub ich zaniedbań, warsztat winien ponieść za nie odpowiedzialność i uszkodzenia naprawić. Uchylenie się przez warsztat od przyjęcia odpowiedzialności będzie natomiast możliwe tylko w sytuacji, gdy uszkodzenia w pojeździe powstały wskutek okoliczności za które nie można warsztatowi przypisać winy, a więc gdy np. pojazd został uszkodzony przez drzewo złamane na skutek silnej wichury.

 

Przebieg Transakcji

Wycena Auta
Wycena Auta
Możesz sprawdzić ile zapłacimy za Twoje auto w ciągu kilku minut. Wypełnij formularz dostępny TUTAJ! I odbierz po chwili maila otrzymasz naszą propozycję
Spotkanie z Nami
Spotkanie z Nami
Czas i miejsce spotkania – ustalasz Ty!. Możesz przyjechać do naszej siedziby lub nasz przedstawiciel przyjedzie w miejsce wskazane przez Ciebie.
Sprzedaż Auta
Sprzedaż Auta
Nasz pracownik na miejscu wystawi umowę kupna sprzedaży oraz zapłaci za auto. Cała procedura sprzedaży trwa nie więcej niż 15 min.